ข่าวสารล่าสุด

ฝ่ายบริหาร

นายสุชาติ-บรรจงการ
นายสุชาติ บรรจงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุคนธา-ศรีภา นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว
นางสาวสุคนธา ศรีภา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
.
นางสาวสุกัญญา ฉายแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นายอาทิตย์ รอดแก้ว
นายอาทิตย์ รอดแก้ว
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
แชร์...