ข่าวสารล่าสุด
Home > ข้อมูลทั่วไป > วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

เป็นโรงเรียนที่เปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ คู่ผลสัมฤทธิ์ มีทักษะชีวิต คุณธรรม จริยธรรม อยู่ในสังคมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์...