ข่าวสารล่าสุด
Home > โครงสร้างการบริหาร > แผนกการศึกษาพิเศษ

แผนกการศึกษาพิเศษ

นางนิภาพัณณ์ สอนเสนาะ
นางสาวนิภาพัณณ์ สอนเสนาะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนก
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
นางสาวเกสรา วงศ์จอม
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าแผลก
นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล นางสาวภารดี อภิรมย์ดี นางสาวนิตยา นิลคูหา
นางสาวสุพิชฌาย์ พูลผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวภารดี อภิรมย์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนิตยา นิลคูหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทวี จันหนู นางศิริพร โทขันธ์ นางกนกพร บุญพรหม
นายทวี จันหนู
ครูชำนาญการพิเศษ
นางศิริพร โทขันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกนกพร บุญพรหม
ครูชำนาญการ
นายติณห์อิทธิพิริยะไพศาล personal-information-icon-1 17 นางสาวภคินี ดวงแก้ว
นายติณห์ อิทธิพิริยะไพศาล
ครู
นายพีระพงษ์ ฐิตะฐาน
ครู
นางสาวภคินี ดวงแก้ว
ครู
personal-information-icon-1 นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ นางสาววนิดา ตนภู
นางสาวสิรินทร์รัตน์ ศรีราตรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวชญาพัฒน์ นาเครือ
ครูผู้ช่วย
นางสาววนิดา  ตนภู
ครูผู้ช่วย
แชร์...