ข่าวสารล่าสุด
Home > โครงสร้างการบริหาร > แผนกประถมศึกษา

แผนกประถมศึกษา

 20 นายสุระเดช บุตะเขียว
นายสุรเดช บุตะเขียว
ครูชำนาญการ
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
 30 นางสุกานดา ขำเสงิ่ยม
นางสุกานดา ขำเสงี่ยม
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้าแผนกประถมศึกษา
27 นางวิไล ประเสริฐเตชาโต นางขวัญใจ โพธิ์อยู่
นายพงศ์ฐกรณ์ ประเสริฐเตชาโต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวิไล  ประเสริฐเตชาโต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางขวัญใจ โพธิ์อยู่
ครูชำนาญการพิเศษ
26 นางสาวเมษารัตน์ ช่วยจิ๋ว 28 นางสาวบังอร พ้นภัยพาล 29 นางสุปาณี ผ่องพูลใส
นางสาวเมษารัตน์ ช่วยจิ๋ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวบังอร พ้นภัยพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
 นางสุปราณี ผ่องพูลใส
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสัณหชัย ศรีบุญเรือง 31 นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์
นายสัณหชัย ศรีบุญเรือง
ครูชำนาญการ
นางสาวปุณณภา แพ่งพันธุ์
ครูชำนาญการ
นางสาวสุรัตนา  นวนบริบูรณ์
ครูชำนาญการ
33 นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์ นางสาวนฤมล สถานอุ่น3
นางสาวเจียมใจ เจริญราษฎร์
ครูชำนาญการ
นางสาวนฤมล สถานอุ่น
ครูชำนาญการ
นายกานต์รัฐ จันทมาศ นายจักรพงษ์ โพธิมัด 34 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วิสาระ
 นายกานต์รัฐ จันทมาศ
ครู
นายจักรพงษ์ โพธิมัด
ครู
นางสาวสุคนทิพย์  วิสาระ
ครู
37 นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ 38 นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์ 39 นางสาวสุกานดา สุภิษะ
นางสาวลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ
ครู
นางสาวเสาวคนธ์ กุลศิริชัยวัฒน์
ครู
นางสาวสุกานดา สุภิษะ
ครู
40 นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล
นางสาวศิริสวัสดิ์ จันทร์วิทยกุล
ครู
24 นายพีระ เจริญวงษ์ศา 41 นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์ 42 นางสาวพัชรี นิลแก้ว
นายพีระ เจริญวงษ์ศา
ครูผู้ช่วย
นางสาวเพชรรัตน์ สวนพานิชย์
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัชรี นิลแก้ว
ครูผู้ช่วย
43 นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว 44 นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง 45 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
นางสาวศุภกานต์ ดินสอแก้ว
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุกัญญา พันธุ์ทอง
ครูผู้ช่วย
 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขดอนยวน
ครูผู้ช่วย
นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์ นายวิทยา พรมเย็น ว่าที่ร.ต.หญิงสุมาลี พันธุ์คง
นายปิยะพนธ์ วัฒนศัพท์
ครูผู้ช่วย
นายวิทยา  พรมเย็น
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ร.ต.หญิงสุมาลี พันธุ์คง
ครูผู้ช่วย
นางสาวดาราวรรณ โพธิ์ชัย นางสาวนฤมล พลราชม นางสาวเสาวภา พิมรัตน์
นางสาวดาราวรรณ โพธิ์ชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวนฤมล พลราชม
ครูผู้ช่วย
นางสาวเสาวภา พิมรัตน์
ครูผู้ช่วย
แชร์...