ข่าวสารล่าสุด
Home > โครงสร้างการบริหาร > แผนกมัธยมศึกษา

แผนกมัธยมศึกษา

นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
นายณัฐพัชร์ พชรชุติกาญจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางตวงพรรณ ธนะสินธุ์
นางมนทพรรณ์ พงษ์ศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นางสาวหัฎฐวรรณ พรรณต้นไทร
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการ
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
83 นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
นางสาววิรัญญา ภูติวาณิชย์
ครู
รองหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นายวิวัฒนา ระวังพาล
นายวิวัฒนา ระวังพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทวีศักดิ์ เนนเลิศ
นายทวีศักดิ์ เนนเลิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนพดล ทองสุ่น
นายนพดล ทองสุ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
นายวิฑูรย์ เจริญอาชาชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชญ์ วรรณทวี
นายพิชญ์ วรรณทวี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปทุมมาศ ครองกิติชู
นางปทุมมาศ ครองกิติชู
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัชดา ไกรธรรม2
นางรัชดา ไกรธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกฤตยา อรุณเวช
นางกฤตตา อรุณเวช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
นางสาวปาริชาติ ประดับแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว
นางสาวชุรินทร ก้อนแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
70 นางนิสากร ทองคง
นางนิสากร ทองคง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
นางอัญชารี บุตรโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรกิตติ์ ผ่องศรี2
นางสาวอรกิตติ์ ผ่องศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
71 นางพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
นางพวงพันธ์ คุปติสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
นางสาววิมลวรรณ เลียงพัฒนกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายโกวิทอารยะรังษี
นายโกวิท อารยะรังษี
ครูชำนาญการ
นายธวัชชัย ศรียาภัย
นายธวัชชัย ศรียาภัย
ครูชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ อนรรฆมณีไพสิฐ
นางทิพวรรณ อนรรฆมณีไพสิฐ
ครูชำนาญการ
77 นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
นางสาวนริศรา ดิษบรรจง
ครูชำนาญการ
78 นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
นางสาวภรสุดา ปิติบุญญะกุล
ครูชำนาญการ
นางสาวหัฎฐวรรณ พรรณต้นไทร
นางสาวหัฏฐวรรณ พรวนต้นไทร
ครูชำนาญการ
นายสมศักดิ์ ใจครัว
นายสมศักดิ์ ใจครัว
ครูชำนาญการ
นายอุดม อินถา
นายอุดม อินถา
ครูชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
นายสุรศักดิ์ ใหลสุวรรณ
ครู
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
นายสุคนธ์ อาจยาทา
ครู
personal-information-icon-1
นายภูริพงษ์ เต้บำรุง
ครู
personal-information-icon-1
นายธณัสกฤช แสนบุญ
ครู
80 นางศศธร บำรุง
นางศศธร บำรุง
ครู
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์มูล
ครู
82นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
นางนุชรี หวังนิเวศน์กุล
ครู
สุไฮล่า ใบหา
นางสาวสุไฮล่า ใบหา
ครู
personal-information-icon-1
นางสาวทิพยดา ศิลากุล
ครู
personal-information-icon-1
นางสาวพีร์วรางค์ รุ่งโรจณ์สกุล
ครู
personal-information-icon-1
นางสาวอธัญญา ตันสุ
ครู
62 นายสุรศักดิ์ มูลสธูป personal-information-icon-1 89 นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
นายสุรศักดิ์ มูลสธูป
ครูผู้ช่วย
นางสาวธิดารัตน์ พลอยศรี
ครูผู้ช่วย
นางสาวพิไลวรรณ สาธุพันธ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวดวงดาว ประสพผล
นางสาวดวงดาว  ประสพผล
ครูผู้ช่วย
แชร์...